¤ Саҳифаи аслӣ
¤ Рӯйдодҳои муҳимтарини таърихи асрҳои миёна

 

 

Гузариш ба саҳифаи |279|280|281|282|283|284|285|Интиҳо|

САНАҲОИ МУҲИМ

БОБИ I. МАМЛАКАТҲОИ ОСИЁ

ДАР АСРҲОИ III-XII

224

соли таъсиси давлати Сосониён

226

ба тахти подшоҳии давлати Сосониён нишастани Ардашери I Бобакон

276

қатли Монӣ аз тарафи Баҳроми I

309-379

солҳои ҳукмронии Шопури II

399-420

солҳои ҳукмронии Яздигурди I

488-531

солҳои ҳукмронии Кайқубодшоҳ

531-579

солҳои ҳукмронии Хусрави I Анӯшервон

562

соли ба имзо расидани созишномаи сулҳи байни лавоати Сосониён ва Византия

590

шӯриши Баҳроми Чӯбина

457

ҷанги Пирӯз бар зидди Ҳайтолиён

551

таъсиси Хоқонии Турк

579

соли вафоти Хусрави I Анӯшервон

588

ҷанги Совашоҳи турк бар зидди давлати Сосониён

600-603

ду тақсим шудани Хоқонии Турк

320-340

солҳои ҳукмронии Чандрагуптаи I

380-414

солҳои ҳукмронии Чандрагуптаи II

606-647

солҳои ҳукмронии Харши

691

таъсиси Хоқонии Шаруқии Турк

1175

ба Ҳиндустон лашкар кашидани Муҳаммади Ғурӣ

386-584

солҳои мавҷудияти Сун

530

Яшоткарман лашкари Ҳайтолиёнро торумор мекунад

589

таъсиси  империяи Суй

618

оғози ҳукмронии сулолаи Тан

623

ҳуҷуми лашкари Византия ба давлати Сосониён

626-649

солҳои ҳукмронии Ли Ши-ми

656-705

солҳои ҳукмронии У Тсзе-тян

744

барҳам хӯрдани Хоқонии Туркҳои Ғарбӣ

785

шӯриши Ан Лу-шон

875-884

шӯриши Хуан Чао

 -279-

 

907

барҳам хӯрдани имрперияи Тан

1021-1086

солҳои ҳукмронии Ван Ан-ши

1069-1085

солҳои амалӣ гардидани ислоҳоти Ван Ан-ши

572-621

солҳои ҳаёти шоҳзода Сётоку-тайси

645

табаддулоти зидди авлоди Согда

1192

барпошавии ҳокимияти “сёгун” Миномото Еритимо

570-632

солҳои ҳаёти Муҳаммад пайғамбар

610

оғози таблиғи дини ислом

622

ҳиҷрати Муҳаммад аз Макка ба Ясриб (Мадина)

632-634

солҳои ҳукмронии Абӯбакр

634-644

солҳои ҳукмронии Умар

644-656

солҳои ҳукмронии Усмон

656-661

солҳои ҳукмронии Алӣ

635-636

ғалабаҳои аввалини арабҳо бар Сосониён

657

муҳорибаи лашкари Алӣ дар Алҷазоир

656

“Муҳорибаи уштур”

651

давлати Сосониёнро барҳам задани арабҳо

658

ғалабаи Алӣ бар “хориҷшудагон”

661-750

солҳои ҳукмронии сулолаи Умавиён

680

муҳориба дар Карбало, ҳалокати Ҳусейн

711

“Андалус” (Пирейн)-ро ишғол кардани Умавиён

747-749

шӯриши Абӯмуслим

750-1055

солҳои ҳукмронии сулолаи Аббосиён

762

бунёди шаҳри Бағдод

776-783

шӯриши Муқаннаъ

786-809

солҳои ҳукмронии халифа Ҳорунаррашид

813-833

солҳои ҳукмронии халифа Маъмун

821-873

солҳои мавҷудияти давлати Тоҳириён

873-900

солҳои мавҷудияти давлати Саффориён

874

Насри Сомониро ҳоқкими тамоми Мовароуннаҳр таъйин кардани халифа

885-888

ҷангҳои бародари Исмоил ва Насри Сомонӣ

892

вафоти Насри Сомонӣ

893

Исмоили Сомониро ҳокими тамоми Мовароуннаҳр таъйин кардани халифа

874-999

солҳои мавҷудияти давлати Сомониён

 

-280-

999

аз тарафи Қарахониён барҳам зада шудани давлати Сомониён

980-1037

солҳои ҳаёти Абӯалӣ ибни Сино

998-1030

солҳои ҳукмронии Султон Маҳмуди Ғазнавӣ

1030-1041

солҳои ҳукмронии Султон Маҳмуди Ғазнавӣ

1035

аз Салчуқиён шикаст хӯрдани Масъуди Ғазнавӣ

1038-1073

солҳои ҳукмронии Туғрал

1118-1157

солҳои ҳукмронии Султон Санҷар

1172-1200

солҳои ҳукмронии Текеш

1200-1220

солҳои ҳукмронии Муҳаммад Хоразмшоҳ

1215

барҳам хӯрдани давлати Ғуриён

1258

аз ҷониби муғулҳо барҳам дода шудани ҳокимияи халифаҳои Аббоси

 

БОБИ II. АВРУПО ДАР АСРҲОИ V-XII.

451

дар шаҳри Труа шикаст хӯрдани Атил

486

дар назди Сауссона римиҳоро шикаст додани франкҳо

500

таъсиси давлати Франк

768-814

солҳои ҳукмронии Карли Кабир

774

лашкаркашии Карли Кабир ба Италия

801

Барселонаро аз дасти арабҳо кашида гирифтани франкҳо

778

ҳуҷуми нахустини Карл ба Италия

800

ба Рим дохилшуда, худро император эълон кардани Карли Кабир

843

дар шаҳри Верден дар байни шоҳзодагон тақсими карда шудани империяи Карли Кабир

409-1018

солҳои шоҳигарии аввали булғорӣ

998

қабули дини масеҳӣ дар давлати Рус

1019-1054

давраи ҳукмронии Ярослав Мудрий (оқил)

1054

ба ду шоха тақсим шудани дини масеҳӣ

1113-1125

солҳои ҳукмронии Владимир Маномах

1096

ҳаракати салибдорон ба сӯи Байтулмуқаддас. Лашкаркашии аввалини салибӣ

1147

лашкаркашии дуюми салибӣ

1187

Байтулмуқаддасро ишғол кардани шоҳи Миср Салоҳуддин

-281-

 

1189

лашкаркашии сеюми салибӣ

1202-1270

лашкаркашиҳои чорум, панҷум, шашум, ҳафтум ва ҳаштуми салибӣ

395

мустақил гардидани империяи Рими Шарқӣ

821

шӯриши Фомаи Славянӣ

1214-1294

солҳои ҳаёти Роҷер Бэкон

1182

ба тахти императории Византия нишастани Кормии

 

БОБИ III. МАМЛАКАТҲОИ ОСИЁ

ДАР АСРҲОИ XIII-XVI

         1206

таъсисёбии давлати Муғул

1219-1223

лашкаркашии Чингизхон ба Осиёи Марказӣ

1235-1242

лашкаркашии Ботухон ба Аврупо

1258

шаҳри Бағдодро гирифтани Ҳалоку

1304

ба тахти империяи Муғилистон нишастани Улҷойту

1307-1329

солҳои ҳукмронии Ғиёсуддин

1279

худро императори Чин эълон кардани Хубилай

1282-1326

солҳои ҳукмронии Усмон

1326-1359

солҳои ҳукмронии Урхон

1245-1381

солҳои мавҷудияти давлати Куртҳои Ҳирот

1337-1383

солҳои мавҷудияти давлати Сарбадорон

1365-1366

шӯриши “Сарбадорон” дар Самарқанд

1368-1644

солҳои ҳукмронии сулолаи Мин дар Чин

1370

табаддулоти Темур дар Самарқанд

1359-1389

солҳои ҳукмронии Муроди I

1389

муҳорибаи Косово

1368

ба тахти императории Чин нишастани Чжу Юан-чжан, яке аз роҳбарони шӯриши “Салласурхон”

1398-1399

Ҳиндустонро ишғол кардани Темур

1389-1402

солҳои ҳукмронии Боязид

1402

султони Туркҳои Усмонӣ Боязидро шикаст додани Темур

1405

соли дар Утрор вафот кардани Темур

1409

ба Улуғбек супорида шудани ҳукмронии Мовароуннаҳр

 -282-

 

1405-1447

солҳои ҳукмронии Шохрух

1482

шӯриши деҳқонон дар шаҳри Киотои Ҷопон

1451-1486

солҳои ҳукмронии Абӯсаид

1453

шаҳри Константинополро гирифтани Туркҳои Усмонӣ

1501

барҳам хӯрдани давлати Темуриён дар Осиёи Марказӣ ба ҳокимият соҳиб шудани сулолаи Шайбониён

1502

шоҳи Эрон эълон шудани Исмоили Сафавӣ

1526

таъсисёбии империяи Темуриёни Ҳинд

1592

лашкаркашии Ҷопон ба Корея

1598

барпошавии режими Токугава дар Ҷопон

1605-1627

солҳои ҳукмронии Ҷаҳонгир

1614

бо Корея ва Чин созишномаи сулҳро ба имзо расонидани Иеясу Токугава

 

БОБИ IV. МАМЛАКАТҲОИ АВРУПО

ДАР АСРҲОИ XIII-XV

1285-1314

солҳои ҳукмронии Филиппи IV Зебо

1302

даъвати аввалини Иёлоти Кулл (Штатҳои Генералӣ) дар Фаронса

1006

тасаруфи Англия аз ҷониби гертсоги Нормандия Вилгелм

1381

оғози шӯриши Уот Тайлер

1337-1453

Ҷанги Садсола

1431

сӯзондани Жанна дАрк

1453

таслимшавии шаҳри Бордо. Анҷоми Ҷанги Садсола

1415

сӯзондани Ян Гус

1419

шӯриш дар Прага

1434

шикаст хӯрдани табориҳо дар шаҳрчаи Липана

1207

идораи заминҳои ҳавзаи дарёи Иртишро ба писараш – Ҷӯҷӣ супоридани Чингизхон

1223

лашкаркашии муғулҳо бо супоридани Чебе ва Субадай ба Аврупои Шарқӣ

1223

бархурди артиши муғулҳо дар соҳили дарёи Калка бо артиши муттаҳидаи Рус ва қипчоқҳо

-283-

 

1236

Булғори Волгаро шикаст додани муғулҳо

1240

ҳуҷуми Боту ба ҷануби Рус

1380

муҳорибаи Куликово

1382

аз нав Москваро ишғол кардани Муғулҳо

1445

ихтирои дастгоҳи китобчопкунӣ аз тарафи Иоганн Гутенберг

1450

аз тарафи Гутенберг чоп гардидани аввалин китоб

 

БОБИ V. ҲАРАКАТИ ИСЛОҲОТХОҲӢ

ДАР АВРУПО

1415

эътирози Мартин Лютер бар зидди авфнома - фурӯӣ

1480

аз зулми муғулҳо озод шудани сарзамини Рус таъсис ёфтани “Ҷамъияти Исо” ё ордени иезуетҳо

24.08.1572

кушторти шаби Варфолемейии Муқаддас

 

БОБИ VI. АМЕРИКА ДАР АСРҲОИ МИЁНА

1007

оғози ҳукмронии Китсалкоато дар давлати Маяпин

1522-1523

аз байн рафтани Федератсияи Чималуакин

1325

дар наздикии кули Тескокҳо аз тарафи мешекҳо бунёд карда шудани деҳае, ки бо мурури замон ба шаҳри Мехико табдил ёфтааст

1247

пешвои мешикҳо интихоб шудани Теноч

1492

Куба ва Гаитиро кашф кардани Христофор Колумб

1506

Америго Веспуччи иброз дошт, ки Х. Колумб қитъаи навро кашф кардааст

1519

Мексикаро забт кардани Кортес

1440-1469

солҳои ҳукмронии Мактакусали дар империяи Астекҳо

 -284-

 

БОБИ VII. МАМЛАКАТҲОИ АФРИҚО

1918

то ин сол ба империяи Туркҳои Усмонӣ тобеъ будани музофотҳои Африқои Шимолӣ ва Шимолу Шарқӣ

1454-1492

солҳои ҳукмронии Сони Алӣ дар давлати Малӣ

1493-1528

солҳои ҳукмронии Муҳаммад Туре дар давлати Малӣ

1500

экспедитсияи Кобрали португалӣ, ки ба Ҳиндустон раҳсипор буд, вале ба соҳили Мадагаскар лангар партофт

1642

хишти аввалинро гузоштан дар сохмони истеҳкоми Форт-Дофани воқеъ дар ҷануби ҷазираи Мадагаскар

1664

таъсиси ширкати “Ост-Индия” –и фаронсавӣ, ки вазифаи аз худ кардани сарватҳои Мадагаскарро ӯҳда дошт

-284-

Гузариш ба саҳифаи |279|280|281|282|283|284|285|Ибтидо|

Ба қафо

     Гузариш ба банди (§)

Ба пеш

 

ФХДТТ ©2010

Сайт управляется системой uCoz